Sunday, April 02, 2006

Oproep tot extra partijcongres


Verschillende Partijraadsleden wijzen me er op dat de genoemde motie (een initiatief van de steungroep voor Pormes, bestaande uit Mellouki Cadat, Joris Wijnhoven, Paulus de Wilt, Kees Kalkman, Symone de Bruin, Lin Tabak en Inti Suarez) uiteindelijk niet is aangenomen. Wat wel duidelijk wordt, is dat de Partijraad zich door enkele (tamelijk ondergeschikte) procedurele zaken heeft laten leiden, en op grond daarvan het royement ongedaan gemaakt heeft. Zij heeft de consequenties van dit besluit niet overzien.
Dat pleit des te meer voor een congresuitspraak in dezen. De Partijraad had daartoe volgens de statuten kunnen -en moeten- oproepen. Vanmiddag om twee uur komt het partijbestuur in spoedzitting bijeen. Nu is het aan haar om de fout van de Partijraad te herstellen en een Congres uit te roepen. Mijns inziens is dat nu de aangewezen weg - beter dan af te treden.