Friday, December 02, 2005

Brontosaurus versus Tyrannosaurus Rex 2: artikel 23


Toch houdt het me nog even bezig, die discussie tussen Hirsi Ali en Wiegel. Waar gaat het nou eigenlijk over? Volgens mij vond Hirsi Ali in het gewraakte interview dat artikel 23 geschrapt moest worden. Niet alleen de bekostiging van het bijzonder (lees: op godsdienstige leest geschoeide onderwijs), dat geregeld staat in lid 7:

Het bijzonder algemeen vormend lager onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde maatstaf als het openbaar onderwijs uit de openbare kas bekostigd.
Ze wil het hele artikel afschaffen. Daarin staat ook het recht om onderwijs te geven voor iedereen (lid 2: Het geven van onderwijs is vrij (...). In lid 6 staat geregeld dat de overheid zich niet mengt in het bijzonder onderwijs, behoudens de vereisten van deugdelijkheid:
Deze eisen worden voor het algemeen vormend lager onderwijs zodanig geregeld, dat de deugdelijkheid van het geheel uit de openbare kas bekostigd bijzonder onderwijs en van het openbaar onderwijs even afdoende wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt met name de vrijheid van het bijzonder onderwijs betreffende de keuze der leermiddelen en de aanstelling der onderwijzers geëerbiedigd.
Met andere woorden, als Hirsi Ali haar zin krijgt, wordt het bijzonder onderwijs afgeschaft. De reden die zij daarvoor aanvoert, is dat bijzonder onderwijs de achterstanden van allochtonen zou bevorderen. Dit wordt echter tegengesproken door het Sociaal-Cultureel Planbureau en de Onderwijsinspectie. Bijzonder onderwijs vergroot niet de achterstanden. Segregatie wordt veroorzaakt door keuzegedrag van ouders en dat gebeurt op basis van sociaal-economische factoren en niet op basis van de vraag of de school christelijk is of niet. In de VS bestaat een tweedeling tussen dure (witte) privéscholen en armlastige (zwarte) 'public schools'. Heeft helemaal niks met religie te maken.

Het kan ook zijn dat Hirsi Ali gewoon niet wil dat kinderen in het bijzonder onderwijs geindoctrineerd worden met conservatieve ideeën. En al helemaal niet wil dat wij daar allemaal van rijkswege aan meebetalen... maar dàt is weer een heel ander verhaal.