Friday, November 11, 2005

Groenlinks krijgt er van langs

Poefpoeh, hierover gaat GroenLinks er van langs krijgen. "GroenLinks wil duur WW-uitkering verkorten". "GroenLinks: wie kan werken moet binnen een jaar aan de slag zijn". De koppen dienen zich al aan. Halsema en Van Gent publiceerden vandaag het stuk "Vrijheid eerlijk delen", waarin ze voorstellen doen voor een andere visie op sociale zekerheid.
Ze geven nogal af op de ouderwetse vakbonden, die vooral hun eigen achterban van oudere mannen goed bedienen: zo gaat meer dan de helft van de uitkeringen naar mannen tussen de 55 en de 64 jaar. ' Outsiders' op de arbeidsmarkt -jongeren, vrouwen, deeltijdwerkers en free-lancers - hebben een veel minder riante positie. Halsema en Van Gent doen daarnaast een aantal voorstellen die in eerste instantie koren op de molen lijken van rechts. En toch vind ik het een prima stuk, erger nog, het gaat mij niet ver genoeg.

Participatie voor inkomenszekerheid.
Het vernieuwende in de voorstellen van Van Gent en Halsema is dat niet inkomenszekerheid, maar participatie het basisprincipe wordt. Iedereen moet kunnen participeren en in een van de voorstellen die volgens mij veel stof zullen doen opwaaien, wordt het verplicht gesteld om een baan te aanvaarden als men na één jaar nog geen baan gevonden heeft. een sort verplichte Melkertbaan dus. Dat is om te voorkomen dat een - soms erfelijke- onderklasse ontstaat die niet meer aan de bak komt.
Het ontslagrecht wordt versoepeld. Daar staat tegenover dat de WW voor veel meer mensen toegankelijk wordt. De uitkering wordt ook hoger, maar de duur wordt korter.

Kenniseconomie.
Andere voorstellen zijn gericht op het verbeteren van de positie van MKB, starters en free-lancers, bijvoorbeeld door lagere lasten, en betere sociale zekerheid. Dat is van belang omdat starters en free-lancers de smeerolie zijn van de kenniseconomie.
Wat mij betreft gaan de voorstellen hier zelfs niet ver genoeg. Aangezien kennis hier zo belangrijk is, vind ik dat bij reintegratie veel meer nadruk moet worden gelegd op om- en bijscholing en dat hele aspect mis ik in het stuk.

Nivellering.
Een deel van de voorstellen is gericht op onvervalste nivellering. Van belang omdat juist in tijden van globalisering een tweedeling dreigt: een permanente onderklasse die niet meer aan het werk komt, tegenover een blije bovenklasse (bestaande uit managers, juristen, consultants en dat soort mensen) die hoge salarissen verdient.
Zo wordt voorgesteld om vermogen zwaarder te belasten en een progressiever belastingtarief in te voeren; om een basisinkomen te garanderen voor de laagste inkomens, maar tegelijkertijd de burocratische huur- en zorgtoeslagen af te schaffen; en om rijke ouderen mee te laten betalen aan de AOW.

Werk en zorg.
Een ander deel richt zich op het combineren van werk en zorg. Broodnodig want Nederland loopt qua arbeidsdeelname van vrouwen nogal achter vergeleken met de rest van Europa). Zo wordt het kostwinnersmidel afgeschaft, evenals de levenslooptregeling maar komt er wel zorgverlof en toegankelijker kinderopvang. Werktijden worden flexibeler -vanuit werknemersoogpunt gezien, en er komt een brede basisschool.

Migratie.
Overigens wordt in de voorstellen ook arbeidsmigratie versoepeld. Er wordt gepleit voor een tijdelijke werkvergunning voor werknemers van buiten de EU bij onvoldoende arbeidsaanbod. Ook dat gaat mij niet ver genoeg. Gezien de demografische opbouw van Nederland is het van belang dat we voldoende fris bloed krijgen. Over twintig jaar hebben we gewoon niet genoeg arbeidskrachten om de vergrijzing op te vangen. Dus wat mij betreft mogen we een groene-kaart systeem invoeren. Een systeem waarbij je een x aantal migranten toelaat, die wel aan bepaalde eisen als opleidingsniveau moeten voldoen. Zo doet de VS het ook - en je krijgt er een hooggeschoold en gemotiveerd arbeidspotentieel mee binnen, dat vaak via remittances en andere bijdragen haar thuisland ondersteunt en ontwikkelt.

In een samenleving waar kennis en vaardigheden belangrijker worden, vind ik de verschuiving van nadruk op inkomenszekerheid naar nadruk op participatie helemaal niet slecht. In de voorstellen zit ook een goede balans tussen werk en zorg. Al met al niet veel nieuws - deze voorstellen zijn binnen GroenLinks al veel vaker bediscussieerd - maar wel een pakket waarmee Groenlinks beter geprepareerd is voor de toekomst.