Saturday, July 10, 2004

De Antwoorden op De Kamervragen!

Antwoorden op kamervragen over het bestaan van het Groenlinks Ambtonetwerk
Vragen van de leden Luchtenveld en Geluk (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bestaan van het Groenlinks Ambtonetwerk. (Ingezonden 18 juni 2004)


1. Vraag
Bent u op de hoogte van het bestaan van het GroenLinks Ambtonetwerk, zijnde een netwerk van ambtenaren die lid zijn van GroenLinks?

1. Antwoord
Ja. Het betreft een interdepartementaal netwerk van GroenLinkse en GroenLinks denkende rijksambtenaren. Volgens www.groenlinks.nl/ambtonetwerk telt het netwerk momenteel zo’n 140 leden.

2. Vraag
Hoe verhouden de activiteiten van dit netwerk zich tot artikel 125a Ambtenarenwet, gezien het feit dat het netwerk door onder andere het organiseren van openbare debatten en het ondersteunen van het schrijven van opinieartikelen, ook naar buiten toe optreedt?

3. Vraag
Hoe beoordeelt u de activiteiten van de leden van dit netwerk in relatie tot artikel 125a Ambtenarenwet? Wordt in strijd met dit artikel gehandeld?

2 en 3. Antwoord
In artikel 125a van de Ambtenarenwet zijn de beperkingen neergelegd met betrekking tot het grondrecht op vrije meningsuiting van de ambtenaar. In voorkomend geval dient getoetst te worden of door de uitlatingen van de individuele ambtenaar diens functievervulling of de goede functionering van de openbare dienst, voor zover deze in verband staat met diens functievervulling, niet meer in redelijkheid zal zijn verzekerd.
Het staat het GroenLinks Ambtonetwerk echter vrij door het organiseren van openbare debatten en het ondersteunen van het schrijven van opinieartikelen ook naar buiten toe op te treden. In een democratische rechtsstaat is het van belang dat ambtenaren zich niet onnodig belemmerd voelen om hun mening te geven over onderwerpen die het overheidsbeleid betreffen. Dit laat onverlet dat activiteiten van de leden van dit netwerk getoetst kunnen worden aan de eerder genoemde beperkingsgronden. Zo geldt voor het schrijven van een opinieartikel dat, hoe verder het beleidsterrein van de ambtenaar verwijderd ligt van het beleidsterrein waarover hij zich heeft uitgelaten, des te minder snel kan worden aangenomen dat hij de norm van artikel 125a, van de Ambtenarenwet heeft overschreden. Naarmate het werkterrein van de betrokken ambtenaar dichter ligt bij het beleidsterrein waarover hij zich uitlaat, kan de maatschappelijke impact van die uitspraken groter zijn en zal hij daarmee zijn eigen functioneren of de goede functionering van de openbare dienst kunnen schaden. De belemmering of complicatie van de goede functionering moet naar objectieve maatstaven gemeten een zekere ernst en bestendigheid hebben.
Voor zover mij bekend bewegen de activiteiten van de leden van het GroenLinks Ambtonetwerk zich binnen de grenzen van artikel 125a, van de Ambtenarenwet.

4. Vraag
Zijn er meer van dit soort netwerken van ambtenaren? Zo ja, welke? Hoe beoordeelt u deze?

4. Antwoord
Ja, te noemen valt het ambtenarennetwerk Liberaal Publiek, dat is opgericht voor VVD-leden en stemmers werkzaam in de publieke sector ( www.liberaalpubliek.nl). Het netwerk heeft een informeel karakter en beoogt mensen die werken bij departementen, provincie, gemeente en Hoge Colleges van Staat met elkaar in contact te brengen. Daarnaast functioneert het ook als discussieplatform over actuele politieke onderwerpen. Het staat dit en andere netwerken vrij om discussiebijeenkomsten en andere activiteiten te ontplooien die samenhangen met de vrijheid van meningsuiting van ambtenaren. De activiteiten van individuele ambtenaren op dit vlak zijn, zoals hierboven beschreven, onderhevig aan de genoemde norm van artikel 125a van de Ambtenarenwet.

5. Vraag
Is een aanscherping van de bestaande regelgeving noodzakelijk?

5. Antwoord
Nee, de norm van artikel 125a van de Ambtenarenwet en de wijze waarop daaraan in de jurisprudentie invulling wordt gegeven biedt een goed toetsingskader voor de toepassingspraktijk.