Tuesday, June 22, 2004

Kamervragen over ons! (1)

Ons is zojuist de grootste eer toegevallen die een ambtenaar maar kan overkomen.

In plaats van kamervragen te moeten beantwoorden zijn er kamervragen over ons gesteld!

Door de VVD!Vragen van de leden Luchtenveld en Geluk (beiden VVD) aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het bestaan van het Groenlinks Ambtonetwerk. (Ingezonden 18 juni 2004)1

Bent u op de hoogte van het bestaan van het GroenLinks Ambtonetwerk, zijnde een netwerk van ambtenaren die lid zijn van GroenLinks?2
Hoe verhouden de activiteiten van dit netwerk zich tot artikel 125a Ambtenarenwet, gezien het feit dat het netwerk door onder andere het organiseren van openbare debatten en het ondersteunen van het schrijven van opinieartikelen, ook naar buiten toe optreedt?3

Hoe beoordeelt u de activiteiten van de leden van dit netwerk in relatie tot artikel 125a Ambtenarenwet? Wordt in strijd met dit artikel gehandeld?4

Zijn er meer van dit soort netwerken van ambtenaren? Zo ja, welke? Hoe beoordeelt u deze?5

Is een aanscherping van de bestaande regelgeving noodzakelijk?